Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.02.2021 Rejestr zmian

Stanowisko: od archiwisty do starszego kustosza archiwalnego

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Obsługi Bieżącej, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • realizowanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń zadań i obowiązków zawartych w Regulaminie Organizacyjnym IPN-KŚZpNP, a w szczególności obsługa kancelaryjna Archiwum IPN poprzez rejestrację, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłkę korespondencji oraz obsługę systemu elektronicznego obiegu korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • obsługa sekretariatu Dyrektora Archiwum IPN oraz Zastępców Dyrektora Archiwum IPN
 • sporządzanie pism zleconych przez Dyrektora Archiwum IPN oraz Zastępców Dyrektora Archiwum IPN,
 • udzielanie informacji telefonicznej oraz mailowej z zakresu działalności ustawowej IPN,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych,
 • praca w aplikacjach i systemach archiwum,
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • znajomość zadań statutowych IPN,
 • znajomość struktury organizacyjnej IPN,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych: skaner, ksero,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne (praca w zespole, komunikatywność, adaptacja),
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność zarządzania czasem i stresem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • obywatelstwo polskie,
 • umiejętność pracy z trudnym petentem,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski)
 • doświadczenie w pracy w kancelarii, biurze, sekretariacie, archiwum,
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • kwiecień/maj 2021 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: archiwumipn@ipn.gov.pl do 5 marca 2021 r.

Marzena Kruk

Dyrektor Archiwum IPN

Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP
ul. Postępu 18

02-676 Warszawa
tel. (22) 581-86-01

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.         

           Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe pozyskane w drodze nagrań z monitoringu znajdującego się na terenie zakładu pracy będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w ramach realizacji jego ustawowych zadań.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

•          w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

•          w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu.

•          w art. 6 ust. 1 lit. f – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji

na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Dane pozyskane w drodze monitoringu przechowywane będą przez okres 90 dni od dnia nagrania.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 18.02.2021
Data modyfikacji 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry