Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko archiwisty dla 1 osoby/1 etat w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 05.02.2021 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Warszawie

Ogłasza nabór na stanowisko archiwisty dla 1 osoby/1 etat

w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

pl. Krasińskich 2/4/6

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii, skanowanie dokumentów,
 • konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. – 1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel, Adobe Photoshop , Adobe Acrobat, Gimp,
 • wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie i niekaralność,
 • zdolności interpersonalne.

Wymagania pożądane:

 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,
 • wiedza z zakresu historii najnowszej,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość podstaw archiwistyki.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji pocztą elektroniczną do dnia 19 lutego 2021 roku na adres:   archiwum.warszawa@ipn.gov.pl, w temacie należy napisać: rekrutacja do Referatu Reprografii_digitalizacja.

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.
 • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 05.02.2021
Data modyfikacji 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry