Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Reprografii w Oddziałowym Archiwum IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 20.01.2021 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat / praca zmianowa w godzinach 8.15–16.15 lub 11.00–19.00
 2. Miejsce pracy: Referat Reprografii w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6
 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • Obsługa wnioskodawców w Czytelni Akt Jawnych na pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie,
  • Prowadzenie korespondencji i rozmów z wnioskodawcami,
  • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz prowadzenie zestawień statystycznych Czytelni Akt Jawnych.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski,
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office,
 • Znajomość ustaw: o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa,
 • Odpowiedzialność, samodzielność, analityczne myślenie, systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym, odporność na stres,
 • Umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
 • Wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Obywatelstwo polskie i niekaralność,
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzianowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Znajomość jednego języka obcego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

3. Wymagania mile widziane związane ze stanowiskiem

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość podstaw archiwistyki,
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Preferowany termin zatrudnienia: marzec 2021 r.
 2. Ostateczny wybór kandydata – na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:
  • Przeglądu zgłoszeń;
  • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji pocztą elektroniczną do dnia 12 lutego 2021 r. na adres:   archiwum.warszawa@ipn.gov.pl , w temacie należy napisać: rekrutacja do Referatu Reprografii.

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopi dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.
 • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 20.01.2021
Data modyfikacji 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry