Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 15.06.2020 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do specjalisty

 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 2. Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, jak również w Delegaturze IPN w Bydgoszczy
 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • podejmowanie działań zmierzających do trwałego upamiętnienia wydarzeń i postaci związanych z walką i męczeństwem Narodu Polskiego oraz wspieranie takich inicjatyw
  • ocena stanu miejsc pamięci oraz grobów weteranów i cmentarzy wojennych na terenie objętym działaniami oddziału IPN-KŚZpNP, wizytowanie tych obiektów
  • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych
  • analiza i opis materiałów archiwalnych
  • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
  • tworzenie  komputerowych baz danych
  • rejestracja obiegu dokumentów, prace kancelaryjne
  • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe humanistyczne
  • b. dobra znajomość historii Polski (1768-1989)
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN, ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, ustaw z dn. 1 kwietnia 2016, 22 czerwca 2017 oraz 14 grudnia 2017 tzw. dekomunizacyjnych
  • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft
  • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej
 5. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
  • prawo jazdy kat. B
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, reprezentowanie O IPN na uroczystościach
  • zainteresowanie tematyką upamiętnień historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego
  • dobra znajomość historii sztuki
 6. Preferowany termin zatrudnienia:
  • lipiec/sierpień 2020 r.

Ostateczny wybór kandydata  - na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1.       Przeglądu zgłoszeń;

2.       Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres: katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopi dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy lub inne dokumenty z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
 • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Medatdane

Data publikacji 15.06.2020
Data modyfikacji 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry