Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie z miejscem wykonywania obowiązków służbowych w Katowicach

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 21.05.2020 Rejestr zmian

Stanowisko: od  inspektora do starszego inspektora

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP w Katowicach, ul. Józefowska 102

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • Rejestracja i opracowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Obsługa teleinformatycznych systemów wewnętrznych
 • Organizacja pracy biurowej
 • Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe zawodowe bądź wyższe, preferowane humanistyczne,
 • dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office
 • umiejętność prowadzenia korespondencji seryjnej
 • podstawowa znajomość najnowszej historii Polski
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność łatwej adaptacji do pracy w nowych bazach/ aplikacjach komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka obcego (niemiecki, rosyjski)
 • umiejętność realizacji samodzielnych projektów
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • kreatywność, dokładność i terminowość
 • prawo jazdy kat. „B”

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: marta.szymbara@ipn.gov.pl do dnia  3 czerwca 2020r.

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.         

 

           Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe pozyskane w drodze nagrań z monitoringu znajdującego się na terenie zakładu pracy będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w ramach realizacji jego ustawowych zadań.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu.
 • w art. 6 ust. 1 lit. f – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Dane pozyskane w drodze monitoringu przechowywane będą przez okres 90 dni od dnia nagrania.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 21.05.2020
Data modyfikacji 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry