Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko referent/starszy referent w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko w Narodowi Polskiemu we Wrocławiu – umowa na zastępstwo– pełny etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.01.2020 Rejestr zmian

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • doświadczenie  pracy w sekretariacie prokuratury, sądu, organów administracji państwowej lub samorządowej;
 • znajomość aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności dot. organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury ;
 • biegła obsługa komputera;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu
  lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji 
  o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów  komputerowych- kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji urzędowej;
 • umiejętność sporządzania danych statystycznych,  zestawień;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy
  w zespole - umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji
 • zakładanie i prowadzenie akt postępowań ;
 • ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
 • sporządzanie informacji statystycznych
 • archiwizacja dokumentów
 • protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów;
 • inne czynności kancelaryjno - biurowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przeglądu zgłoszeń;
 • wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej  na adres: oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl do dnia  30.01.2020 r.   – w tytule maila „Rekrutacja OKŚZpNP Wrocław”.

lub  pocztą na adres: 

IPN – KŚZpNP

Oddział we Wrocławiu

ul. Długosza 48

51-162 Wrocław

z dopiskiem „Rekrutacja OKŚZPNP Wrocław

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 20.01.2020
Data modyfikacji 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry