Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Księgowości i Obsługi Finansowej w Biurze Budżetu, Finansów i Kadr

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.01.2020 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dot. operacji gospodarczych i finansowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości w sektorze publicznym
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • znajomość zasad udzielania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • preferowane wykształcenie w zakresie rachunkowości i finansów
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość programów pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,  rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 19 lutego br. na adres: Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Biuro Budżetu, Finansów i Kadr” niżej wymienionych dokumentów:

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopi dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry