Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy od inspektora do starszego specjalisty w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Gospodarczym IPN w Szczecinie.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.11.2019 Rejestr zmian

Stanowisko:  od inspektora do starszego specjalisty

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze IPN Oddział w Szczecinie
ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów Ustawy PZP;
 • uczestniczenie w roli sekretarza w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 • opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP;
 • analiza rynku w celu przygotowania umów zabezpieczających funkcjonowanie Oddziału (media, telefony, najem itp.) a następnie odpowiedzialność za prawidłową realizację tych umów;
 • prowadzenie rejestru wniosków zawartych przez Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze i rozliczanie tych wniosków, opisywanie faktur;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia oraz działalności;
 • weryfikacja wniosków Oddziału pod względem ich prawidłowości z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 • współpraca przy dysponowaniu samochodami Oddziału i rozliczaniu czasu pracy kierowców;
 • archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wyższe wykształcenie;
 • znajomość ustawy o IPN;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych;
 • umiejętność sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • znajomość klasyfikacji budżetowej;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość zagadnień związanych z rozliczeniem czasem pracy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, umiejętności analityczne, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 30 listopada 2019 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry