Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.09.2019 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do starszego specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • udział w pracach nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18.12.1998 r. z późn.zm. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r. z późn.zm.
 • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych na potrzeby przygotowywanych postępowań lustracyjnych oraz ww. katalogów
 • analiza i opis materiałów archiwalnych
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
 • tworzenie  komputerowych baz danych
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe historyczne
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN  oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. z późn.zm. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa…
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze  sprawdzającej
 • biegła obsługa pakietów Microsoft
 • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz z metodami i technikami pracy operacyjnej

Preferowany termin zatrudnienia:

 • październik 2019 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) pocztą elektroniczną na adres: anna.mechlinska@ipn.gov.pl do dnia 04 października 2019 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Medatdane

Data publikacji 18.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry