Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 17.09.2019 Rejestr zmian

Stanowisko: starszy inspektor - specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat; umowa o pracę na zastępstwo

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP  Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a; 61-487 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym – prowadzenie zajęć, projektów edukacyjnych oraz konkursów
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw
 • przygotowywanie i przeprowadzanie notacji historycznych
 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze marketingowym – przygotowywanie ulotek, plakatów oraz wydarzeń naukowo-edukacyjnych
 • kontakty z mediami
 • prezentacja historii poprzez nowoczesne media

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej lub muzealnej
 • znajomość najnowszej historii Polski
 • podstawowa znajomość ustawy o IPN
 • łatwość wystąpień publicznych, sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka obcego
 • umiejętność realizacji samodzielnych projektów
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • kreatywność, dokładność i terminowość.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.sawicka@ipn.gov.pl do dnia 27 września 2019r.

Do aplikacji prosimy dołączyć na odrębnym arkuszu A4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie  z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)

         

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w niniejszym formularzu przetwarzane będą w celu:

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych

 • wyłącznie na stanowisko, na które aplikuje kandydat

 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit. a)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem : Inspektor Ochrony Danych , tel. 22 581 85 11.

Odbiorcami danych osobowych są:

upoważnieni przez Administratora danych pracownicy IPN - KŚZpNP

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku rekrutacji na dane stanowisko pracy na czas niezbędny do wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 5 lat.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa -  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 oraz art. 222

 

Medatdane

Data publikacji 17.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Array
do góry