Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Wydziale Udostępniania Archiwum IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapłon
Data publikacji 15.07.2019 Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ARCHIWUM IPN

 

Stanowisko: archiwista

Miejsce pracy:  Wydział Udostępniania Archiwum IPN, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi
   z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032 ze zm.), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U.
   z 2019r., poz. 25), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2018, poz. 690); Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.)
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację;
 • Obsługa systemu informacji archiwalnej,

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • Umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy z trudnym petentem,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Dyspozycyjność,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • Doświadczenie zawodowe,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Znajomość języków obcych: język angielski, język rosyjski,
 • Pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • Przegląd zgłoszeń.
 • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: agata.zabrocka@ipn.gov.pl do 16 sierpnia 2019 r.

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

•           w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

•           w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

•           w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Marzena Kruk

Dyrektor Archiwum IPN

Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP
ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa
tel. (22) 581-86-01

Medatdane

Data publikacji 15.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapłon
Array
do góry