Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty dla 1 osoby/1 etat w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 26.10.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Warszawie

Ogłasza nabór na stanowisko:

archiwisty dla 1 osoby/1 etat

w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

pl. Krasińskich 2/4/6

Zakres obowiązków:

 • Realizacja wniosków związanych z zadaniami wynikającymi z Ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji i rozmów z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ,
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów Word i Excel oraz prostych baz danych,
 • Znajomość przepisów Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Znajomość przepisów Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa,
 • Znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Dobre zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność,
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem i odporność na stres,
 • Umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
 • Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem dużej ilości tekstu,
 • Obywatelstwo polskie i niekaralność,
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub samorządowej,
 • Znajomość jednego języka obcego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • Znajomość podstaw archiwistyki,
 • Wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • Przegląd zgłoszeń.
 • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 19 listopada 2018 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe pocztą na adres :

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OAIPN

w wersji elektronicznej na adres :

archiwum.warszawa@ipn.gov.pl

w tytule maila – rekrutacja OAIPN

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 26.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry