Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Administracyjno - Gospodarczym w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.08.2018 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Sekretariat Dyrektora Oddziału, Szczecin, ul. Janickiego 30

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •   bieżąca obsługa sekretariatu Dyrektora Oddziału;
 •   prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem transportowym Oddziału (dysponowanie samochodami służbowymi oraz kierowcami, ewidencja i kontrola czasu pracy kierowców, utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego samochodów służbowych);
 •   archiwizacja dokumentów;
 •   inne czynności kancelaryjno - biurowe.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum roczne doświadczenie  pracy w sekretariacie organów administracji państwowej lub samorządowej lub w pracy biurowej;
 • umiejętność pisania pism urzędowych, redagowania pism;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów  komputerowych- kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji urzędowej;
 • umiejętność tworzenia dokumentów kancelaryjnych;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 • znajomość zagadnień związanych z czasem pracy;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • znajomość aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie IPN.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej  na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do dnia  9.09.2018 r.  

lub  pocztą na adres: 

IPN – KŚZpNP

Oddział w Szczecinie

ul. Janickiego 30

71-270 Szczecin

Katarzyna Borskowicz

z dopiskiem Rekrutacja”

Aplikacja powinna zawierać list motywacyjny, cv, referencje oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje oraz staż pracy.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 22.08.2018
Data modyfikacji 22.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry