Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Finansowym – umowa o pracę – pełen etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.01.2017 Rejestr zmian

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o pracownikach urzędów państwowych oraz Kodeks pracy;
 • biegła obsługa komputera;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programu Teta Constellation moduł Finanse i Księgowość oraz Płace;
 • znajomość programów: NBE, TREZOR, Płatnik;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programów: bankowego - NBE, Kancelaria, księgowego TETA Constellation, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR i Elektronicznego Systemu Ewidencji Wydatków - ESEW oraz oprogramowania ZUS - Płatnik;
 • monitorowanie terminów płatności zobowiązań Oddziału;
 • tworzenie przelewów, terminowe przelewanie zobowiązań oraz odprowadzanie dochodów do MF;
 • sprawdzanie faktur i innych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja dokumentów księgowych, wystawianie not korygujących i innych dokumentów księgowych, dokonywanie operacji księgowania;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników Oddziału;
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Oddziału: naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatków pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej do dnia 27.01.2017 r. na adres:

ewa.czarnecka-pych@ipn.gov.pl,

lub pocztą na adres: 

IPN – KŚZpNP Oddział w Szczecinie

ul. K. Janickiego 30

71-270 Szczecin

z dopiskiem Rekrutacja OBAF

Medatdane

Data publikacji 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry