Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 27.12.2016 Rejestr zmian

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

obywatelstwo polskie,
korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie stopnia doktora (lub wyższego) w zakresie historii,
bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski,
niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe,
brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy

II. Wymagania pożądane:

minimum 5 letni udokumentowany staż pracy,
 dorobek naukowy w dziedzinie badań nad historią Polski w XX wieku (wykazany
w postaci aktualnej bibliografii),
znajomość ustawy o IPN,
znajomość bieżącej działalności edukacyjnej i naukowej IPN,
znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego,
znajomość aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie instytucji budżetowych
(m. in. kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych),
cechy osobowości takie jak: dyspozycyjność, komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presja czasu, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowiska:

ustalanie planu działalności OBBH w oparciu o wytyczne dyrekcji Biura Badań Historycznych IPN,
organizowanie realizacji zadań ustalonych dla OBBH w tym działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej,
zarządzanie zespołem OBBH w tym nadzór nad sprawnym, terminowym
i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników OBBH przepisów i procedur obowiązujących w IPN (w tym m. in. prawa zamówień publicznych),
współpraca z innymi komórkami Oddziału IPN, zwłaszcza z Biurem Administracyjno-Finansowym (przygotowywanie planu rocznego budżetu OBBH, prawidłowa realizacja budżetu), Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej i Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa.
wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Badań Historycznych i Dyrektora Oddziału.

IV. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych, wykonywania mandatu posła albo senatora lub oświadczenie o gotowości wystąpienia z partii politycznej,  zrzeczenia się wykonywania mandatu posła albo senatora,
oświadczenie o braku działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku objęcia stanowiska Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: ewa.czarnecka-pych@ipn.gov.pl, w terminie do 16.01.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Dokumenty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu www.ipn.gov.pl

 

Medatdane

Data publikacji 27.12.2016
Data modyfikacji 29.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry