Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od młodszego archiwisty do archiwisty w Wydziale Zarządzania Zasobem Archiwalnym w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowe

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 12.12.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem zasobu archiwalnego,
 • opracowywanie zasobu archiwalnego (opracowanie techniczne, porządkowanie akt, sporządzanie pomocy ewidencyjnych),
 • obsługa magazynów archiwalnych,
 • archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych,
 • obsługa systemu informacji archiwalnej Cyfrowe archiwum w zakresie nadanych uprawnień.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe historyczne lub archiwalne,
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w archiwum,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza z zakresu historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą i funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990,
 • znajomość języków obcych na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (angielski/niemiecki/rosyjski).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26.12.2016 r.

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza itp.
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Samodzielny Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry