Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: starszego inspektora w Wydziale Inwestycji w BIURZE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 21.11.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • udział w przygotowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych
 • optymalizacja rozwiązań projektowych i kalkulacji kosztorysowej
 • kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji pod względem zgodności z przepisami prawa, warunkami zawartych umów na wykonawstwo oraz obowiązującymi harmonogramami i planami
 • uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektów lub robót
 • udział w naradach i spotkaniach roboczych z ramienia zamawiającego
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych
 • zbieranie i opracowywanie ofert od podwykonawców i dostawców
 • opracowywanie korespondencji z zakresu pracy wydziału

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie instalacji sanitarnych
 • minimum 2 lata stażu pracy potwierdzonego świadectwami pracy
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych
 • dobra znajomość MS Office

Wymagania pożądane:

 • specjalizacja w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji
 • dobra znajomość programu kosztorysowego NORMA
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach budżetowych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • dyspozycyjność
 • samodzielność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i sumienność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 5.12.2016 r.

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza itp.
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 21.11.2016
Data modyfikacji 08.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry