Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 03.11.2016 Rejestr zmian

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • Obywatelstwo polskie,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie z zakresu historii, politologii, socjologii, nauk o bezpieczeństwie lub stosunków międzynarodowych,
  • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe,
  • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.​
 2. Wymagania pożądane:
  • 5-letni staż pracy,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
  • znajomość ustawy o IPN,
  • znajomość bieżącej działalności edukacyjnej i naukowej IPN,
  • znajomość aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie instytucji budżetowych (m. in. kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych),
  • cechy osobowości takie jak: dyspozycyjność, komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presja czasu, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
  • umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. ​
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowiska: 
  • ustalanie programu działalności OBEN w oparciu o wytyczne dyrekcji Biura Edukacji Narodowej  IPN, 
  • organizowanie realizacji zadań ustalonych dla OBEN, w tym działalności edukacyjnej i wydawniczej,
  • zarządzanie zespołem OBEN, w tym nadzór nad sprawnym, terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
  • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników OBEP przepisów i procedur obowiązujących w IPN (w tym m. in. prawa zamówień publicznych),
  • współpraca z innymi komórkami Oddziału IPN, zwłaszcza z Biurem Administracyjno-Finansowym (przygotowywanie planu rocznego budżetu OBEN, prawidłowa realizacja budżetu),
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej i Dyrektora Oddziału.​
 4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 •  list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych, związku zawodowego, wykonywania mandatu posła albo senatora lub oświadczenie o gotowości wystąpienia z partii politycznej, związku zawodowego, zrzeczenia się wykonywania mandatu posła albo senatora,
 • oświadczenie o braku działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku objęcia stanowiska Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: ewa.czarnecka-pych@ipn.gov.pl, w terminie do 18.11.2016 r. 

Medatdane

Data publikacji 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry