Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KŚZpNP W GDAŃSKU ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do st. inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 05.09.2016 Rejestr zmian

 1. Stanowisko: od inspektora do st. inspektora
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • udział w pracach nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 18.12.1998 r. z późn.zm. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r. z późn.zm.
  • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych
  • analiza i opis materiałów archiwalnych
  • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
  • tworzenie komputerowych baz danych
  • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych
 5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe historyczne
  • b. dobra znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. z późn. zm. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa…
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej
  • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft
  • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 6. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
  • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz z metodami i technikami pracy operacyjnej
 7. Preferowany termin zatrudnienia:
  • 1 październik 2016 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przeglądu zgłoszeń;
 2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 19 września 2016 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

 Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN,

 al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk

 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy w OBL”

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału oraz przesyłać drogą elektroniczną, na adres: sonia.guzek@ipn.gov.pl. W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, konieczne będzie dostarczenie oryginałów życiorysu, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

Medatdane

Data publikacji 05.09.2016
Data modyfikacji 15.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry