Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko kierownik referatu w Referacie Udostępniania w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 29.04.2016 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne ze specjalnością archiwistyczną)
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe (minimum 7 -letnie), w tym na stanowiskach kierowniczych (minimum 2-letnie)
 • umiejętność  planowania i organizowania pracy
 • zdecydowanie i konsekwencja w działaniu
 • opanowanie i odporność na stres
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • gotowość na poddanie się procedurze sprawdzenia w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

pożądane:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą i funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL
 • umiejętność obsługi komputera - MS Office (zwłaszcza programów Word, Excel, Access, Power Point)
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • nadzorowanie i koordynowanie pracy podległego zespołu pracowników
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i raportów na potrzeby przełożonych
 • współpraca z Dyrektorem Oddziału IPN we Wrocławiu, naczelnikiem OBUIAD, kierownikami pozostałych referatów
 • nadzór nad realizacją kwerend, zapytań, wniosków związanych z realizacją ustawy o IPN – KŚZpNP, ustawy o orderach i odznaczeniach, ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • nadzór nad działalnością czytelni akt jawnych oraz punktu przyjmowania wniosków Oddziału IPN we Wrocławiu

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae

 • list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 23 maja 2016 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

Pl. Strzelecki 25

50-224 Wrocław

z dopiskiem KONKURS RU

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Medatdane

Data publikacji 29.04.2016
Data modyfikacji 13.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry