Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KŚZpNP W LUBLINIE ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Lublinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.05.2016 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy : 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :

 • realizowanie obowiązków pracownika sekretariatu Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w zakresie czynności kancelaryjno-biurowych
 • rejestrowanie oraz zapewnienie sprawnego obiegu wpływających oraz sporządzanych w jednostce pism i innych dokumentów (obsługi systemu e-Kancelaria)
 • sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji OBEP
 • porządkowanie materiału aktowego
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań okresowych i planów OBEP
 • wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt
 • zapewnienie sprawnej obsługi biurowej związanej z obsługą interesantów
 • pomoc w przygotowaniu i realizacji budżetu zadaniowego jednostki
 • prowadzenie ewidencji mierników
 • sporządzanie wniosków finansowych
 • wspomaganie obsługi wydarzeń edukacyjnych i naukowych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

 • wykształcenie wyższe lub średnie prawnicze bądź administracyjne lub ekonomiczne
 • minimum rok zawodowego stażu pracy na stanowisku sekretarki lub pracownika administracyjno-biurowego
 • znajomość specyfiki działalności OBEP
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności pionu badawczego i edukacyjnego IPN
 • umiejętność obsługi komputera w systemie Microsoft Office w tym Word, Excel i PowerPoint
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem :

 • ukończony kurs sekretarki
 • ukończony kurs lub szkolenie z zakresu księgowości
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 13 maja 2016 r.:

 • CV i listu motywacyjnego,
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

na adres :

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

z dopiskiem konkurs.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 02.05.2016
Data modyfikacji 29.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry