Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi poszukuje pracownika na zastępstwo (cały etat) na stanowisko: INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR do REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 15.04.2016 Rejestr zmian

Zakres zadań:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Oddziału i wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym w szczególności:
  • przyjmowanie, segregowanie, rejestrowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji
  • rejestrowanie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, w bezdziennikowym rejestrze korespondencji, a w przypadku jego awarii, w dziennikowym rejestrze korespondencji
  • dostarczanie na pocztę paczek i przesyłek listowych przygotowanych do wysłania przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału, w sytuacjach braku możliwości przekazania ich kurierowi
 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, upoważnień oraz decyzji, wg ustalonych wzorów
 • prowadzenie rejestru umów zawartych przez Oddział
 • prowadzenie kompletnego zbioru aktów kierownictwa wewnętrznego Instytutu
 • zapewnienie właściwych techniczno-biurowych warunków pracy Oddziału, w tym dokonywanie zakupów mebli biurowych i innych artykułów wyposażenia oraz usług, w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
 • organizacja napraw sprzętu biurowego (nie informatycznego)
 • przestrzeganie terminów oraz koordynacja przeprowadzania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji sprzętu biurowego (nie informatycznego), w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za powierzony sprzęt
 • organizacja zakupu, wydawania, konserwacji i prania odzieży oraz obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej pracowników Oddziału
 • gromadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem powierzonych zadań, w szczególności dokumentacji dotyczącej wydania odzieży oraz obuwia roboczego, udzielonych gwarancji (rękojmi), konserwacji i napraw urządzeń biurowych
 • przygotowywanie formularzy o udzielenie zamówienia publicznego, połączone z dokonywaniem rozeznania rynku, w związku z realizacją ww. zadań
 • zastępowanie pracownika sekretariatu Dyrektora Oddziału podczas jego nieobecności

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazitelność charakteru
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.), zwanej dalej ustawą o IPN lub działalności, o której mowa w art. 11 ust. 2b ustawy o IPN
 • wykształcenie minimum średnie
 • dla stanowiska starszy inspektor: minimum 4 letni staż pracy, w przypadku posiadania wykształcenia średniego oraz minimum 2 letni staż pracy, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
 • dla stanowiska inspektor: minimum 2 letni staż pracy, w przypadku posiadania wykształcenia średniego oraz bez  stażu pracy, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
 • doświadczenie w wykonywaniu czynności kancelaryjnych
 • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów/porozumień
 • wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 • komunikatywność

Preferowany termin zatrudnienia: od 16 maja 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia  25.04.2016 r.:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (np. kserokopie certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń i nabycie wiedzy)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w obsłudze kancelarii i sekretariatu, np. umowy zlecenia/o dzieło, w przypadku gdy dokumenty potwierdzające staż pracy nie potwierdzają tego doświadczenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 11 ust. 2, 2a i 2b ustawy o IPN
 • oświadczenie kandydata, że nie należy do partii politycznej lub oświadczenie o gotowości do rezygnacji z takiej przynależności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji oraz naboru na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 2135 ze zm.)

na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

z dopiskiem – rekrutacja RPO

Osoba zatrudniona na ww. stanowiskach jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r., zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz. 1388).

Ofertę można przesłać również drogą elektroniczną, na adres: oddzial.lodz@ipn.gov.pl. W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, konieczne będzie dostarczenie oryginałów życiorysu, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

Po zakończeniu rekrutacji oferty będą niszczone, chyba że kandydat przekaże wraz z ofertą pisemną informację o zamiarze jej odbioru.

Medatdane

Data publikacji 15.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry