Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP oddział we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko kierownik referatu w Referacie Prawno-Organizacyjnym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza
Data publikacji 01.04.2016 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

·       Wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne)

·       min. 7-letnie doświadczenie zawodowe 

·       praktyczna znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień związanych z zarządzaniem majątkiem oraz regulacji dotyczących czasu pracy kierowców

pożądane:

·       doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (min. 2 lata),

·       wysoka kultura osobista,

·       komunikatywność,

·       dyspozycyjność,

·       umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres,

·       umiejętność pracy pod presją czasu,

·       umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

·       koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Oddziału,

·       zapewnienie informacji o obowiązujących aktach kierownictwa wewnętrznego Instytutu,

·       koordynowanie pracy podległych pracowników, zmierzającej do zapewnienia obsługi administracyjno-gospodarczej Oddziału, w tym zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym użytkowanym przez Oddział wrocławski i Delegaturę w Opolu,

·       koordynowanie pracy podległych pracowników referatu mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji niezbędnych do zaopatrzenia administrowanych obiektów w energię elektryczną, ciepłą wodę i odprowadzenie ścieków,

·       kontrola i nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną urządzeń zamontowanych w użytkowanych obiektach,

·       nadzór i kontrola nad działalnością związaną z przygotowaniem i realizacją procedur związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne,

·       koordynowanie prac związanych z zabezpieczeniem potrzeb transportowych Oddziału, 

·       koordynowanie prac związanych z zarządzaniem lokalnymi sieciami komputerowymi, z zapewnieniem obsługi informatycznej oraz realizacją wymagań i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,

·       nadzór nad przestrzeganiem rozkładów czasu pracy i kontrolowanie rozliczania czasu pracy pracowników referatu,

·       koordynowanie prac związanych z zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów , w tym obsługą elektronicznych systemów kancelaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 

·       życiorys,

·       list motywacyjny,

·       podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

·       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów,

·       kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
 

13 kwietnia 2016 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

pl. Strzelecki 25; 50-224 Wrocław z dopiskiem KADRY

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Medatdane

Data publikacji 01.04.2016
Data modyfikacji 05.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry