Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.11.2015 Rejestr zmian

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • minimum 7 letni udokumentowany staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub z zakresu nauk prawnych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe,
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

 

II. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie historii lub archiwistyki,
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego,
 • znajomość ustawy o IPN,
 • znajomość aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie instytucji budżetowych (m. in. kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych),
 • cechy osobowości takie jak: dyspozycyjność, komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presja czasu, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowiska:

 • ustalanie programu działalności OBUiAD w oparciu o wytyczne dyrekcji Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN,
 • organizowanie realizacji zadań ustalonych dla OBUiAD przez dyrekcję Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN,
 • zarządzanie zespołem OBUiAD, w tym nadzór nad sprawnym, terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników OBUiAD przepisów i procedur obowiązujących w IPN (w tym m. in. prawa zamówień publicznych),
 • współpraca z innymi komórkami Oddziału IPN, zwłaszcza z Referatem Finansowo-Księgowym (przygotowywanie planu rocznego budżetu OBUiAD, prawidłowa realizacja budżetu),
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Oddziału.

IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych, związku zawodowego, wykonywania mandatu posła albo senatora lub oświadczenie o gotowości wystąpienia z partii politycznej, związku zawodowego, zrzeczenia się wykonywania mandatu posła albo senatora,
 • oświadczenie o braku działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku objęcia stanowiska Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Oddziału przy pl. Strzeleckim 25 we Wrocławiu z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy-naczelnik OBUiAD”, w terminie do 30 listopada 2015 r.  

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Dokumenty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Medatdane

Data publikacji 19.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry