Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko od referenta do inspektora w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Referacie Edukacji Historycznej.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 14.09.2015 Rejestr zmian

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • opracowywanie i projektowanie materiałów informacyjnych i graficznych związanych z wystawami i innymi działaniami prowadzonymi przez IPN
 • prowadzenie dokumentacji i przygotowanie materiału ikonograficznego na potrzeby wystaw i innych działań o charakterze wystawienniczym, edukacyjnym i naukowym
 • projektowanie, skład i łamanie zaproszeń, broszur i publikacji wydawanych przez IPN
 • prowadzenie działań edukacyjnych realizowanych przez IPN (m. in. konkursy, pokazy filmowe, rajdy)
 • przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne wystaw we współpracy z Referatem Badań Naukowych
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe (preferowany będzie kierunek historia)
 • biegła obsługa programów do grafiki komputerowej oraz składu i łamania publikacji (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Corel)
 • obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • doświadczenie w przygotowaniu publikacji do druku i współpracy z drukarniami
 • biegła obsługa programów pakietu Microsoft Office
 • doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą
 • znajomość języka obcego (preferowany niemiecki, angielski, francuski)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 29.09.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, portfolio (przygotowane przez kandydata prace z zakresu grafiki i/lub multimediów – dopuszczalne w formie elektronicznej lub/i wydruków), kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, „ Kadry”
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych (dokumenty niekompletne) oraz przesłane po terminie (decyduje data wpływu do Oddziału) nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 14.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry