Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko w Referacie Edukacji Historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 26.03.2015 Rejestr zmian

Stanowisko:  Starszy inspektor

Wymiar czasu pracy:  Pełny etat, pierwsza umowa na czas określony od 1 maja do 31 grudnia 2015 r.

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy,  ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • planowanie, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju działań o charakterze edukacyjnym  (lekcje, warsztaty, wykłady, konkursy, zajęcia okołowystawowe i zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych gier planszowych)
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w grupie dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i przygotowywanie materiałów edukacyjnych
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi
 • prowadzenie na poziomie regionalnym centralnych projektów edukacyjnych IPN
 • prowadzenie prac biurowych (korespondencja, przygotowywanie pism urzędowych, kancelaria, prowadzenie dokumentacji związanej z przedsięwzięciami edukacyjnymi)

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Historia
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • bardzo dobra znajomość historii Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ziem wchodzących obecnie w skład województwa kujawsko-pomorskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych
 • samodzielność, kreatywność, dokładność, terminowość, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość programów komputerowych Microsoft Office i umiejętność posługiwania się sprzętem multimedialnym

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Historia specjalność nauczycielska
 • wcześniejsza współpraca z IPN w zakresie realizacji projektów edukacyjnych
 • znajomość języka obcego

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przeglądu zgłoszeń.
 2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Juliusza Słowackiego 1

85–008 Bydgoszcz

z dopiskiem – rekrutacja OBEP

tel. (52) 321 95 00, e-mail:  marek.szymaniak@ipn.gov.pl

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 26.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry