Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko: Starszego inspektora na etat w Referacie Badań Naukowych Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych w OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni)

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • prowadzenie kwerend archiwalnych;
 • przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych;
 • praca badawcza w ramach projektów naukowych IPN;
 • prace organizacyjne wiążące się z działalnością naukową (m.in. organizowanie konferencji etc.);
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Historia (specjalność historia najnowsza);
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego w czasie II wojny światowej;
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych;
 • biegła znajomość języka niemieckiego (w mowie i piśmie)

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • publikacje naukowe w periodykach oraz czasopismach naukowych

Preferowany termin zatrudnienia: od 16 marca 2015 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 06.03.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku

ul. Słoneczna 59a

81-605 Gdynia

tel.58/6694024; anna.szejna@ipn.gov.pl

Z dopiskiem – rekrutacja OBEP

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 23.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry