Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji celem uzupełnienia komputerowej imiennej bazy danych obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
siedziba: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239),

ogłasza otwarty konkurs ofert:

1. Rodzaj zadania na lata 2016-2018:

Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Pozyskiwanie nowych informacji powinno odbywać się w oparciu o kwerendy w źródłach polskich i zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania można uzyskać w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa. Osoba upoważniona do kontaktu: dr Mariusz Żuławnik – tel. (22) 123-46-36; faks (22) 581-86-37.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2016-2018: planuje się ogółem 600 tys. zł, z czego w roku:

2016 – 200 tys. zł

2017 – 200 tys. zł

2018 – 200 tys. Zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie wskazanym w pkt 5 ogłoszenia, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

  • jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
  •  przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub też inne jednostki wymienione w  art. 3 ust. 3 tej ustawy mogą złożyć ofertę wspólną.

Przekazanie dotacji w poszczególnych latach następować będzie w transzach na warunkach określonych w umowie, w tym w:

2016:

  •  transza w wysokości 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) – w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

2017:

  • pierwsza transza w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) – po przyznaniu środków finansowych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2017 i po zatwierdzeniu częściowego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z wykonania zadania w roku 2016;
  • druga transza w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia częściowego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z wykorzystania pierwszej transzy.

2018:

  • pierwsza transza w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) – po przyznaniu środków finansowych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2018 i po zatwierdzeniu częściowego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z wykonania zadania w roku 2017;
  • druga transza w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia częściowego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z wykorzystania pierwszej transzy.

Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2016-2018 uzależniona będzie od wysokości środków przewidzianych w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej w poszczególnych latach realizacji zadania.

Stosownie do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel w ustawach budżetowych IPN ma prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zadania na lata 2016-2018, przy czym ograniczenie to nie będzie stanowiło podstawy roszczeń odszkodowawczych wykonującego zadanie (zleceniobiorcy) wobec zamawiającego (zleceniodawcy).

4. Terminy i warunki realizacji zadania:

Z realizacji zadania w poszczególnych latach składane będą sprawozdania merytoryczne
i finansowe nie później niż do dnia 30 listopada 2016, 2017 i 2018 r. na warunkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

5. Termin składania ofert:

Ofertę, zawierającą szczegółowy kosztorys wykonania zadania, należy złożyć w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego „Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945". Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r.,nr 6, poz. 25)

6. Miejsce składania ofert:

Instytut Pamięci Narodowej przy ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa,

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Komisja, która składać będzie się z przewodniczącego, co najmniej dwóch członków oraz sekretarza.  Komisja dokona oceny ofert oraz opracuje wykaz podmiotów rekomendowanych do realizacji zadania publicznego.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu ogłasza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu niezwłocznie po wyborze oferty.

Po ogłoszeniu wyników konkursu Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

8. Zrealizowane w latach 2013-2015 roku zadania publiczne tego samego rodzaju  i związane z nimi koszty:

2013-2015:

  • zrealizowano program dokumentacyjny „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – wykonawca: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, koszt: 700 000 złotych;
  • zrealizowano program dokumentacyjny „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom” – wykonawca: Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych, koszt: 500 000 złotych.

Pliki do pobrania

Medatdane

Data publikacji 09.05.2016
Data modyfikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry