Nawigacja

Dotacje

Otwarty konkurs ofert „Upamiętnienie ks. Stefana Ignacego Śluzaka (ur. 01.09.1906) oraz ks. Kap. Aleksandra Kornilaka (ur. 21.01.1897 r.)”

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.06.2019 Rejestr zmian

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Upamiętnienie ks. Stefana Ignacego Śluzaka (ur. 01.09.1906) oraz ks. Kap. Aleksandra Kornilaka (ur. 21.01.1897 r.)” nie został rozstrzygnięty. Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Otwarty konkurs ofert

 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą” (Dz. U. z 2018. poz. 450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, pt. „Upamiętnienie ks. Stefana Ignacego Śluzaka (ur. 01.09.1906) oraz ks. Kap. Aleksandra Kornilaka (ur. 21.01.1897 r.)”.

1. Rodzaj zadania na rok 2019:

Otwarty konkurs obejmuje zadanie, którego ogólne założenie polega na upamiętnieniu:
ks. Stefana Ignacego Śluzaka (ur. 01.09.1906 –zm. 01.11.1942 r. ) – parafia w Konstantynowie na Bugiem, w czasie niemieckiej okupacji działał w konspiracji  pod ps. „Sługa boży”, zmarł zarażony tyfusem opiekując się chorymi;  ks. Kap. Aleksandra Kornilaka   (ur. 21.01.1897 r. - zm. 08.05.1972 r.), przed wojną proboszcza  w Konstantynowie nad Bugiem,  żołnierza podziemia, aresztowany przez NKWD był  więźniem łagrów sowieckich.  Preferowana forma upamiętnienia to tablica pamiątkowa wykonana z kamienia. Obchody upamiętnienia
ww. zaplanowane są na 11-12 sierpnia 2019 r. w związku z przyjazdem do Konstantynowa Konnej Pielgrzymki w Hołdzie Kawalerii Polskiej z Bobrownik do Kodnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania można uzyskać Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

 • Marta Ponaczewna, nr tel. 22  581-86-42
 • Robert Choroś, nr tel. 22 581-89-49

 

Zadanie jest realizowane na terenie miasta Przemyśla.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania publicznego IPN w roku 2019 planuje przeznaczyć 9 000 złotych (dziewięć tysięcy złotych).

 

Maksymalna kwota, o którą można wnioskować wynosi 9 000 złotych. Maksymalny poziom dotacji realizowanego zadania publicznego wynosi do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na koszty kwalifikowane. Koszty niekwalifikowane, a niezbędne do wykonania zadania, mogą być sfinansowane w ramach wkładu własnego oferenta lub środków finansowych niepochodzących z dotacji.

Oferent nie może pobierać żadnych opłat od adresatów zadania publicznego.

W ramach szacowania całkowitych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić wycenę wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego oferenta. 

IPN zastrzega sobie prawo do przyznawania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej przez oferenta.

W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do przedstawienia zmodyfikowanego zakresu merytorycznego zadania uwzględniającego zmniejszoną kwotę przyznanej dotacji w terminie 7 dni od daty doręczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej e-mail zawiadomienia o faktycznej wysokości przyznanego dofinansowania, pod rygorem odrzucenia wniosku

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika oferenta.
W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wycena wkładu rzeczowego oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi oferent dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Wkładem rzeczowym mogą być:

 1. sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie, materiały, narzędzia, np. reflektory, narzędzia, sadzonki, ziemia, łopaty - czyli to, co będzie wykorzystane podczas realizacji projektu i co jest własnością oferenta, co zostało mu użyczone lub podarowane;
 2. prawa autorskie - np. projektów pomników, projektów tablic, innych dzieł;
 3. usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz oferenta przez inny podmiot (np. usługa transportowa,), które będą wykorzystane podczas realizacji zadania publicznego.

Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania w postaci, np. oświadczeń zarządu lub umów.

Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie wskazanym
w pkt 4 ogłoszenia oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 2. prowadzi działalność statutową zgodną z realizacją zadania publicznego;
 3. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu lub przedłoży kompletną ofertę i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu.

Oferenci będą informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych ofert
i zobowiązani są do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia. Informacja o błędach i uchybieniach formalnych oferty przesyłana będzie na wskazany
w ofercie adres poczty elektronicznej e-mail.

Za uchybienia formalne będzie w szczególności uznawane:

 1. złożenie oferty po terminie;
 2. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;
 3. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby przez osoby upoważnione do tego zgodnie
  z danymi ujawnionymi Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy mogą złożyć ofertę wspólną.

4. Termin składania ofert:

Ofertę, zawierającą szczegółowy kosztorys wykonania, należy złożyć w terminie do dnia
02 lipca 2019 r.

5. Miejsce składania ofert:

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem „„Upamiętnienie ks. Stefana Ignacego Śluzaka  i ks. Kap. Aleksandra Kornilaka.6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez komisję konkursową.

Komisje konkursową powołuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji przedstawicielom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu, w tym przewodniczący komisji, przedstawiciele Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz do 2 osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy dokonują zgłoszeń bezpośrednio do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, w terminie 5 dni od  publikacji niniejszego ogłoszenia.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, nr telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych podczas pracy
w komisji konkursowej wraz z oświadczeniami  kandydata o:

 1. wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezesa IPN do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pt.
 2. zobowiązaniu się do zachowania poufności prac komisji konkursowej do czasu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert;
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. braku okoliczności wyłączających członkostwo w komisji określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
 5. niepozostawaniu wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

Komisja dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert oraz przedstawi Prezesowi
IPN podmiot rekomendowany do realizacji zadania publicznego.

Wyniki konkursu ogłasza Prezes IPN niezwłocznie po wyborze oferty, nie później niż
w terminie 14 od upływu terminu na zgłaszanie ofert.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 Ustawy. Szczegółowe kryteria oceny wniosków określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w:

 1. Biuletynie Informacji Publicznej IPN;
 2. w siedzibie IPN w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej IPN.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty przesłane zostanie na wskazany przez oferenta adres elektroniczny nie później niż 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu.

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu Prezes IPN, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę
o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

7. Terminy i warunki realizacji zadania:

Z realizacji zadania składane będą sprawozdania merytoryczne i finansowe nie później niż do dnia 31 października 2019 r.  na warunkach określonych w Ustawie i rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór sprawozdania z wykonanego zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Wykaz załączników wymaganych od oferenta przed podpisaniem umowy (w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji):

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu poświadczającego tytuł własności, użytkowania wieczystego, użytkowania lub inny analogiczny tytuł wnioskodawcy uprawniający do realizacji upamiętnienia we wskazanej lokalizacji (obligatoryjnie).

2. Podstawowe informacje o lokalizacji upamiętnienia (położenie, granice, powierzchnia).

3. Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji oferenta.

5. Inne, wymagane prawem zgody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oferty określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

Załącznik nr 2

Wykaz kosztów kwalifikowanych

Kategoria kosztów

Szczegóły

Zastrzeżenia

Roboty remontowe i budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie

- wynagrodzenie wykonawców prac i  robót;

- zakup usług wykonania prac i robót;

- zakup niezbędnych materiałów budowlanych i konserwatorskich, narzędzi, drobnego sprzętu;

- wynajęcie sprzętu;

- wynagrodzenie za opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej lub konserwatorskiej;

- wynagrodzenie za niezbędne badania archeologiczne z dokumentacją;

- zakup nasion i sadzonek;

- zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych;

- inne uzasadnione wydatki niezbędne do wykonania zadania (uzasadnione);

Ze środków IPN  mogą być finansowane wyłącznie wydatki udokumentowane dowodami księgowymi.

Nie kwalifikują się:

- zakup nieruchomości;

- koszty uzyskania niezbędnych    ..pozwoleń;

- koszty obsługi finansowo – księgowej;

-  wynagrodzenia osób  …zatrudnionych przy realizacji …zadania.

 

 

Działania związane z utrzymaniem właściwego stanu otoczenia miejsca pamięci

- wynagrodzenie wykonawców prac i robót;

- zakup usług wykonania prac i robót;

- zakup niezbędnych materiałów, narzędzi, drobnego sprzętu;

- wynajęcie sprzętu;

- wynagrodzenie za opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej lub konserwatorskiej;

- zakup sadzonek i nasion;

- inne wydatki niezbędne do wykonania zadania (uzasadnione);

Ze środków IPN  mogą być finansowane wyłącznie wydatki udokumentowane dowodami księgowymi.

Nie kwalifikują się:

- zakup nieruchomości;

- koszty uzyskania niezbędnych ..pozwoleń;

- koszty obsługi finansowo – księgowej;

-  wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Kryteria Oceny Ofert

A. Kryteria oceny wartości merytorycznej wniosku

1.  Ocena proponowanej formy upamiętnienia i jego lokalizacji – 50 punktów

(w szczególności znaczenie i oddziaływanie miejsca pamięci na poziomie lokalnym i       krajowym)

 1. Stopień, w jakim realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu społecznej świadomości o upamiętnianych – 30 punktów

 

B.  Kryteria oceny wartości organizacyjnej wniosku

1.   Ocena przygotowania wniosku – 10 punktów

     (profesjonalizm przygotowania i spójności wniosku, w tym szczegółowość  i przejrzystość  opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania)

 1. Ocena budżetu przedstawionego we wniosku – 10 punktów

 

 

Załącznik nr 4

Wzór umowy stworzony na podstawie ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Załącznik nr 5

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Medatdane

Data publikacji 13.06.2019
Data modyfikacji 13.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Niegowski
Array
do góry