Nawigacja

Struktura organizacyjna

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

STATUT INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

§ 1.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „IPN”, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, poz. 178 i poz. 749), zwanej dalej „ustawą o IPN”, ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o ujawnianiu”, oraz w odrębnych przepisach.

§ 2.

1. Organami IPN są:

1) Prezes IPN;

2) Kolegium IPN;

3) dyrektor oddziału IPN.

2. Zadania organów IPN określają ustawy.

§ 3.

Obsługę Kolegium IPN zapewnia Prezes IPN.

§ 4.

Prezesa IPN w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca.

§ 5.

1. Zastępcy Prezesa IPN wykonują zadania określone przez Prezesa IPN.

2. Zastępcy Prezesa IPN, w zakresie powierzonym przez Prezesa IPN, sprawują nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi IPN.

§ 6.

1. Dyrektor Generalny IPN, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezesa IPN, odpowiada za organizację i funkcjonowanie IPN.

2. Do zadań Dyrektora Generalnego IPN należy w szczególności:

1) wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3;

2) zapewnienie wykonania ustawy budżetowej w części dotyczącej IPN;

3) wykonywanie w imieniu Prezesa IPN czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników IPN;

4 ) gospodarowanie mieniem IPN;

5) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3. Prezes IPN upoważnia pracownika IPN do zastępowania Dyrektora Generalnego IPN w czasie jego nieobecności w pracy.

4. Dyrektor Generalny IPN może w IPN wydawać zarządzenia w celu realizacji powierzonych mu zadań, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezesa IPN.

§ 7.

Dyrektor oddziału IPN kieruje komórkami organizacyjnymi oddziału IPN w zakresie wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa IPN, Dyrektora Generalnego IPN oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 11, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2 lit. c, a w szczególności:

1) organizuje pracę oddziału IPN i zapewnia warunki jego działania;

2) koordynuje działalność komórek organizacyjnych oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN;

3 zarządza w granicach zwykłego zarządu mieniem IPN przekazanym do oddziału IPN;

4) wykonuje – z upoważnienia Prezesa IPN – zadania dysponenta budżetu stopnia określonego w upoważnieniu;

5) wykonuje w imieniu Prezesa IPN, w zakresie posiadanego upoważnienia, czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN;

6) wykonuje w imieniu Prezesa IPN, w zakresie posiadanego upoważnienia, czynności pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN.

§ 8.

1. Prezes IPN w regulaminie organizacyjnym IPN określa szczegółową organizację jednostek i komórek organizacyjnych IPN oraz zakres ich zadań.

2. Prezes IPN zatrudnia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN, o których mowa w § 11 ust. 1, § 27 ust. 1 i 2, § 30 oraz § 31 ust. 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3. Prezes IPN określa szczegółowe zakresy obowiązków kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN, o których mowa w § 11 ust. 1, § 27 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.

4. Prezes IPN może upoważnić Dyrektora Generalnego IPN oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN do określania szczegółowych zakresów obowiązków podległych im pracowników.

§ 9.

Prezes IPN może powoływać koordynatorów projektów, pełnomocników lub zespoły do realizacji określonych zadań, ustalając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

§ 10.

W skład IPN wchodzą:

1) centrala IPN;

2) oddziały IPN wraz z podległymi delegaturami IPN.

§ 11.

1. W skład centrali IPN wchodzą:

1) komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi IPN w zakresie określonym w ustawach:

a) Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

b) Biuro Lustracyjne,

c) Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,

d) Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,

e) Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,

f) Biuro Edukacji Narodowej,

g) Biuro Badań Historycznych;

2) komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi IPN:

a) Biuro Prezesa,

b) (uchylona)

c) Samodzielna Sekcja Audytu Wewnętrznego,

d) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

e) Wydawnictwo IPN;

3) komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi Generalnemu IPN:

a) (uchylona)

b) Biuro Budżetu i Finansów,

c) Biuro Ochrony,

d) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

e) Biuro Informatyki,

f) Biuro Prawne,

g) Samodzielny Wydział Kadr.

2. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z poźn. zm.), podlega bezpośrednio Prezesowi IPN.

§ 12.

W skład Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wchodzą:

1) Wydział Nadzoru nad Śledztwami;

2) Sekretariat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 13.

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

1) Wydział Przygotowywania i Publikowania Katalogów;

2) Wydział Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji;

3) Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi;

4) Sekretariat.

§ 14.

W skład Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wchodzą:

1) Wydział Informacji i Sprawdzeń;

2) Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym;

3) Wydział Zasobów Cyfrowych;

4) Wydział Udostępniania;

5) Wydział Obsługi Bieżącej;

6) Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł.

§ 15. (uchylony)

§ 16.

W skład Biura Poszukiwań i Identyfikacji wchodzą:

1) Wydział Dokumentacji i Analiz;

2) Wydział Logistyki;

3) Wydział Poszukiwań;

4) Baza Materiału Genetycznego.

§ 17.

W skład Biura Edukacji Narodowej wchodzą:

1) Wydział Edukacji Historycznej;

2) Centrum Edukacyjne IPN;

3) (uchylony)

§ 18. (uchylony)

§ 19.

W skład Biura Prezesa IPN wchodzą:

1) Wydział Obsługi Bieżącej;

1a) Wydział Komunikacji Społecznej;

2) Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych;

3) Samodzielna Sekcja Obsługi Kolegium IPN;

4) (uchylony)

§ 20.

Samodzielna Sekcja Audytu Wewnętrznego realizuje zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 21.

Zakres działania, uprawnienia oraz organizację Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 21a.

W skład Wydawnictwa IPN wchodzą:

1) Wydział Wydawniczy;

2) Wydział Upowszechniania;

3) Sekretariat Wydawnictwa IPN.

§ 22. (uchylony)

§ 23.

1. W skład Biura Budżetu i Finansów wchodzą:

1) Wydział Budżetu;

2) Wydział Księgowości i Obsługi Finansowej.

2.Biurem Budżetu i Finansów kieruje Dyrektor Biura Budżetu i Finansów – Główny Księgowy IPN.

§ 24.

W skład Biura Ochrony wchodzą:

1) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych;

2) Wydział Ochrony Obiektów i Spraw Obronnych;

3) Samodzielna Sekcja Kancelarii Tajnej;

4) Służba Ochrony IPN;

5) Samodzielna Sekcja do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 25.

W skład Biura Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:

1) Wydział Zamówień Publicznych;

2) Wydział Inwestycji;

3) Wydział Zarządzania Nieruchomościami;

4) Wydział Zarządzania Majątkiem Ruchomym;

5) Wydział Gospodarczy.

§ 26.

W skład Biura Informatyki wchodzą:

1) Wydział Informatyzacji;

2) Wydział Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Aplikacjami.

§ 27.

1. W skład IPN wchodzą następujące oddziały IPN:

1) Oddział w Białymstoku;

2) Oddział w Gdańsku;

3) Oddział w Katowicach;

4) Oddział w Krakowie;

5) Oddział w Lublinie;

6) Oddział w Łodzi;

7) Oddział w Poznaniu;

8) Oddział w Rzeszowie;

9) Oddział w Warszawie;

10) Oddział we Wrocławiu;

11). Oddział w Szczecinie.

2. Z zastrzeżeniem § 31, w skład oddziału IPN wchodzą:

1) Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

2) Oddziałowe Biuro Lustracyjne;

3) Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej;

4) Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa;

5) Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji;

6) Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej;

7) Oddziałowe Biuro Badań Historycznych;

7a) Oddziałowe Biuro Administracyjno-Finansowe;

8) (uchylony)

9) Referat ochrony, z wyłączeniem Oddziału IPN w Warszawie.

3. Terytorialny zakres działania oddziałów wymienionych w ust. 1 odpowiada obszarowi właściwości miejscowej odpowiednich sądów apelacyjnych, określonej w odrębnych przepisach.

§ 28.

W skład Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wchodzą:

1) prokuratorzy;

2) Sekretariat.

§ 29.

W skład oddziałowego biura lustracyjnego wchodzą:

1) Referat przygotowywania katalogów;

2) Referat ewidencji oświadczeń lustracyjnych, sygnalizowania i publikacji;

3) Referat przygotowywania postępowań lustracyjnych;

4) Sekretariat.

§ 30.

1. W skład oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2, wchodzą:

1) Referat informacji i sprawdzeń;

2) Referat gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów;

3) Referat udostępniania.

2. W skład Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wchodzą:

1) Referat reprografii;

2) (uchylony)

3) Referat udostępniania dokumentów do celów naukowych i dziennikarskich;

4) Referat udostępniania dokumentów uprawnionym osobom fizycznym;

5) Referat udostępniania dokumentów uprawnionym instytucjom.

§ 31.

1. W skład oddziałów IPN wchodzą delegatury IPN z siedzibami w następujących miastach:

1) w Oddziale IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie;

2) w Oddziale IPN w Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy;

3) w Oddziale IPN w Krakowie – Delegatura IPN w Kielcach;

4) w Oddziale IPN w Lublinie – Delegatura IPN w Radomiu;

5) w Oddziale IPN we Wrocławiu – Delegatura IPN w Opolu;

6) w Oddziale IPN w Szczecinie:

a) Delegatura IPN w Gorzowie Wielkopolskim,

b) Delegatura IPN w Koszalinie.

2. Naczelnik delegatury IPN podlega właściwemu dyrektorowi oddziału IPN.

3. Delegatura IPN obejmuje swoim działaniem obszar określony przez Prezesa IPN w porozumieniu z dyrektorem oddziału IPN.

4. W delegaturach IPN, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, działają:

1) Wydział Archiwalny, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) Referat śledczy.

5. W Wydziale Archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy działają:

1) Referat informacji i sprawdzeń;

2) Referat gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów;

3) Referat udostępniania.

Medatdane

Data publikacji 05.05.2016
Data modyfikacji 28.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry